fbpx

Blandinger til grønngjødsling, fangvekster, karbon agro og regenrativt landbruk

Fokus på jordkvalitet og jorda generelt som produksjonsmedium øker stadig. Det er videre også stigende interesse for driftsmåtene «Karbon Agro» («Conservation Agriculture» (CA)) og «Regenerativt landbruk», der en ønsker minimal eller ingen jordarbeiding, aldri bar jord, men mest mulig grønne marker eller bruk av planterester og et varieret vekstskifte. Regenerativt landbruk ønsker også å maksimere tiden med levende røtter og øke det biologiske mangfoldet. Denne interessen er både innen konvensjonelt som økologisk jordbruk og både hos de som driver allsidig jordbruk og de som driver ensidig åpenåker- /tidligkulturer eller ensidig kornproduksjon. Fokuset kan derfor være ønske om vekster / blandinger som skal:

  • Gi gjødseleffekter for etterfølgende vekster – spare innkjøpt gjødsel
  • Fange opp overskuddsnæring fra en hovedvekst i sesongen, f.eks. hindre N-utvasking
  • Ha en dekkeevne og redusere avrenning av fosfor og jord, hindre erosjon mm.
  • Tilføre mer organisk materiale / øke humusinnholdet og gi mer liv til mikroorganismene
  • Bedre jordstrukturen, løse opp pakkeskader, gi bedre innfiltrasjon og
    grynstruktur i jorda (gi mer meitemark)
  • Ha positiv effekt på sjukdommer, skadedyr (nematoder) og ugras
  • Generelt øke jordkvaliteten og på sikt øke avlingsnivået

Noen har fokus på enkeltelementer, mens andre har mer sammensatte ønsker. Nedenfor er det listet opp ulike frøblandinger som kan være egnet til formålet. Enkelte blandinger kan i utgangspunktet ha et annet hovedformål, men kan også brukes til dette formålet. Et eks. er Strand 42, egentlig en grønnfôrblanding, men kan fungere som grønngjødslings- og ettervekst etter tidligkulturer.

De fleste blandinger er lagervare, mens andre kan bli produsert etter behov, men da etter en fastsatt dato. Tidlig bestilling er ønskelig.

Les mer om de forskjellige her

Opprinnelig grønnfôrblanding, havre uten raigras.
Passer i omløp og såing straks etter en åpenåker- /tidligkulturer eller ensidig bygg-/ hveteproduksjon. Har grønngjødslingseffekt, dekkevne, tilfører organisk materiale og bedrer jordstrukturen.

Opprinnelig surfôrblanding av westerwoldsk og italiensk raigras. Passer som fangvekstblanding etter åpen åker- /tidligkulturer eller for såing like før eller etter kornhøsting.

Grønngjødselblanding. Såes om våren i høsteåret og opptar arealet gjennom sesongen. Moldes ned om høsten eller neste vår. Bedrer også jordstrukturen, tilfører mer organisk materiale / øker humusinnholdet og gir mer liv til mikroorganismene.

Pionerblandingen. Blandingen brukes som jordstruktur forbedrer, jordløsner og grønn gjødsling. Blir meget tett og virker også som ugrasbekjemper. Interessant både for konven- sjonelle og økologiske dyrkere. Rik på blomster – følgelig også polinatorvennlig. Sås på våren -/ forsommeren.

Grønn bro. En svært allsidig blanding som passer til underkultur i korn. Den er spesielt sammensatt for driftsmåten «Regenerativt landbruk» og de med stor fokus på jordfruktbarhet. Formålet er å gi et mikrobielt mangfold i bakken for å bygge opp humus (jordkarbon), danne ei robust jord, en god andel jordlevende sopp og annet mikroliv med god kapasitet til å lagre og frigjøre næringsstoff. Med en allsidig underkultur og jordmikrobiologi kan vekstskiftet være mer fleksibelt. Underkulturen vil overvintre de fleste steder og vil kreve en type «behandling» på våren før kornsåing. Den kan også brukes som gjenlegg til kortvarig eng eller beite.

Fangvekstblanding med italiensk raigras. En enkel blanding som passer godt til underkultur sådd om våren i 6r-bygg eller havre. Både raigraset og hvitkløveren kan overvintre.

Fangvekstblanding med flerårig raigras. En enkel blanding som passer godt til under- kultur sådd om våren i 2r-bygg eller vårhvete. Både raigraset og hvitkløveren vil normalt overvintre. Raigraset kan også kjøpes som renfrø.

Ettervekster – struktur høst. En svært populær blanding, blant de med interesse og de som praktiserer driftsmåten «Karbon Agro». Blandingen passer godt til ettervekst for såing like før eller etter kornhøsting. Alle artene dør ut i løpet av en normal vinter med frostperio- der og krever følgelig ingen omfattende jord- arbeiding/nedsprøyting før ny såing på våren. Blandingen får positiv omtale av NLR i Norge, FRDK i Danmark og innen tyske fangvekst miljøer. Blandingen består nå av tre typer reddik som utfyller hverandre innen vekstid, biomasse og rotdannelse. Blandingen kan også brukes som base og evt. tilsettes andre arter som f.eks. havre eller ettårig raigras. Består av store frø og kan spres med sentrifugalspreder. Produseres etter 17. mai.

Ettervekster – struktur vinter. En blanding mye lik nr. 61, men med flere arter som kan overvintre (vinterettårige) og gi «liv» i jorda på våren ved at veksten starter opp og dermed bidra bl.a. til raskere opptørking og bedre struktur. Nå også med tre typer reddik som utfyller hverandre innen veksttid, biomasse og rotdannelse. Blandingen passer innen driftsmåten «Karbon Agro» og egner seg godt til ettervekst for såing like før eller etter kornhøsting. Blandingen vil kreve, i motsetning til nr. 61, en type «behandling» på våren før kornsåing. Består av store frø og kan spres med sentrifugalspreder.
Produseres etter 17. mai.